O Firmie

"Sanitas" Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. w Bydgoszczy rozpoczął swą działalność 8 maja 1952 roku jako Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Sanitas".

Laboratorium Higieny Pracy zostało utworzone 1 lutego 1967 roku jako Pracownia Badania Stężeń i Natężeń czynników szkodliwych na Stanowiskach Pracy.

Przedmiotem działalności gospodarczej związanej z Laboratorium Higieny Pracy jest:

Laboratorium Higieny Pracy jest jednostką usługową, wykonującą badania środowiskowe czynników uciążliwych szkodliwych dla zdrowia oraz na stanowiskach pracy. Wykonywane badania obejmują:

Polityka jakości laboratorium

1.

Utrzymanie systemu zarządzania zgodnego wymaganiami normy PN-EN ISO/ICE 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentów PCA.

2.

Zatrudnianie personelu o wysokich kwalifikacjach.

3.

Prowadzenie systematycznych szkoleń dla personelu laboratorium.

4.

Stałe podnoszenie i utrzymanie na wysokim poziomie naszych badań, które wykonywane profesjonalnie i zgodnie z ustalonymi metodami uznanymi za obowiązujące i wiarygodne spełniają oczekiwania klientów.

5.

Utrzymanie wyposażenia i pomieszczeń w stanie zapewniającym wiarygodność wyników badań.

6.

Systematyczna kontrola jakości badań w tym uczestnictwo w badaniach biegłości w szczególności metod akredytowanych.

7.

Utrzymanie zasad bezstronności, niezależności i poufności badań.

8.

Systematyczne prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w celu doskonalenia systemu.

Zadaj nam pytanie

SANITAS
Lekarze Specjaliści Sp. z o.o.

Laboratorium Higieny Pracy
ul. Karola Libelta 2a, Bydgoszcz

tel. 506 085 686,
tel. 52 321 01 22,
fax: 52 322 39 85,
higienapracy@sanitas.pl